Архів

Контакти

Увійти

Не хвилюйтесь, ми допоможемо вам відновити доступ! Заповніть форму нижче, щоб замовити e-mail з інформацією для відновлення доступу.

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка

Людмила Белінська

Національна пам’ять української діаспори США (про­сопографічний аспект)

Ціна на Форумі видавців 42.00

Монографію присвячено джерелам, формуванню і транс­формації національної пам’яті галицьких українців у полікуль­турному пограниччі. На прикладі кіль­кох поколінь Кульчицьких та Лужницьких (ІІ пол. ХІХ–початок ХХІ ст.) представлено родинну та комунікативну культуру як вагомий чинник збереження української ідентичності та національної пам’яті. 

Христина Дяків 

Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн

Ціна на Форумі видавців 17.00

Посібник є практичним додатком до курсу «Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн» та містить завдання і вправи з найважливіших його розділів. Мета посібника – навчити студентів практично використовувати теоретичні знання, правильно комунікувати, розуміти й аналізувати іншу культуру, допомогти у підготовці до семінарських занять і заліку з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову.

Віталій Косович

Удосконалення нормативно-правових актів України : техніко-технологічні аспекти 

Ціна на Форумі видавців 64.00

У монографії проведено теоретико-практичне дослідження можливостей удосконалення нормативно-правових актів України. Запропоновано інтегральний показник досконалості  нормативно-правових актів, здійснено класифікацію техніко-технологічних недоліків у них. Розглянуто основні засоби, способи та форми їх удосконалення. Окреслено систему нормативно-організаційних гарантій створення якісних нормативно-правових актів; сформульовано низку рекомендацій, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства з питань підготовки таких актів.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, чия професійна діяльність пов’язана із проектуванням, експертуванням, тлумаченням і застосуванням нормативно-правових актів.

 

Андрій Ровенчак 

Фізика бозе-систем

Ціна на Форумі видавців 60.00

Мета пропонованого посібника – ознайомити читачів із фізичними явищами, що відбуваються у квантових рідинах і газах, та з методами їх дослідження на математичному рівні. Матеріал умовно поділено на дві частини. Першу присвячено аналізові властивостей ідеального бозе-газу, а друга стосується взаємодіючих систем бозонів. Увагу зокрема звернено на процеси в рідкому гелії-4 та методику вивчення сильнорозріджених систем лазерно-охолоджених атомів лужних металів. Посібник також включає оригінальні авторські дослідження. Відповідні питання є особливо актуальними з огляду на останні експериментальні успіхи в галузі фізики бозонних систем, яка зараз активно розвивається у провідних наукових центрах світу.

Для студентів та аспірантів фізико-математичних спеціальностей і для самоосвіти.

Ольга Ровенчак, Вікторія Володько 

Міжнародна міґрація : теорія та практика

Ціна на Форумі видавців 60.00

Монографія«Міжнародна міґрація : теорія та практика» – комплексне дослідженняміжнародної міґрації. У ній представлено поняттєвий апарат, пов’язаний із соціологічним вивченням сучасних міґраційних процесів та висвітлено його складові. На підставі результатів авторського соціологічного дослідження української міґрації жінок до Польщі та Греції проаналізовано вплив міґраційних процесів на ідентичності, сім’ї та сімейні ролі міґранток, а також з’ясовано специфіку характеристик міґрації та особливості адаптаційних моделей жінок-міґранток у приймаючих суспільствах.

Для фахівців, науковців, студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами міґрації.

Йосиф Царик, Ігор Хамар, Ігор Дикий, Ігор Горбань, Володимир Лєснік, Євгенія Сребродольська

Зоологія  хордових  

Ціна на Форумі видавців 27.00

В основу підручника покладені курси лекцій,прочитані авторами для студентів 

біологічного  факультету  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка.  Послідовно  описані  підтипи  і  класи  типу  Хордові. Характеристика  класу  містить  системи  (поділ  наряди  і  родини),  їхні  морфологічні  та  екологічні  особливості,  роль  у  біоценозах, значення  для  людини,  походження  та  еволюцію  представників  хордових  тварин. Лаконічно  висвітлені  загальні  характеристики, поширення та короткий перелік видів головних  рядів  кожного  класу  хордових.  Окремо  виділено  представників,  що  належать  до  фауни  України.  До  кожного  класу  вказано  для  порівняння  в  таблиці  загальноприйняту  систематику  за  М. П. Наумовим,М. М. Карташовим (1979) і сучасну систематику за різними авторами (з поправками на нові молекулярні класифікації) та з новими українськими назвами таксонів.

Для студентів, аспірантів і викладачів біологічних факультетів університетів, педагогічних університетів та ліцеїв, студентів вищих навчальних закладів, де читається курс зоології хордових.

Ярослав Кравчук, Василь Чалик 

Рельєф Солотвинської улоговини Українських Карпат

Ціна на Форумі видавців 15.00

Наведено комплексну геоморфологічну характеристику регіону. Значну увагу приділено морфоструктурному і морфоскульптурному аналізу. Запропоновано морфометричні та загальногеоморфологічну карти, а також картосхему детальної геоморфологічної регіоналізації.

Для географів, геологів та екологів.

Василь Лизанчук

Психологія мас-медіа

Ціна на Форумі видавців 50.00

Досліджено психологію мас-медіа, особливості журналістської комунікації та впливу ЗМІ на поведінку людей у суспільстві. Це – перший в Україні підручник, у якому системно викладено психологію медіавиробництва і медіасприймання, розкрито психологію особистості журналіста і морально-психологічні засади його творчості. Також осмислено сутність свободи слова і відповідальності журналіста, схарактеризовано психологію толерантності/інтолерантності журналістської діяльності. Розкрито специфіку формування індивідуальної і громадської думки під впливом ЗМІ. Проаналізовано психологічні аспекти інформаційної безпеки України. Опубліковано студентські матеріали про функціонування засобів масової інформації, суспільно-політичну ситуацію в Україні, пов’язану з російською інформаційною і військовою агресією.

Для студентів-журналістів вищих навчальних закладів і журналістів-практиків. 

Микола Заболоцький, Тарас Заболоцький

Статистика портфелів

Ціна на Форумі видавців 11.00

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні основи управління портфелем фінансових активів. Для бакалаврів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів вищих рівнів акредитації, математичних та економічних спеціальностей.

Ольга Сінькевич 

Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс

Ціна на Форумі видавців 70.00

Анотація Висвітлено важливі загальнотеоретичні питання, пов’язані з тими соціокультурними трансформаціями, котрі спричинилися до формування масової культури; проаналізовано її вплив на характер домінуючих в сучасну добу ідентифікаційних стратегій та механізмів ідентифікації. Проведений аналіз дає підстави зробити висновок про те, що нинішня культурна ситуація стимулює пошук нових форм та механізмів самовизначення, саморепрезентації та самореалізації людини і створює умови для її творчої самоідентифікації.

Для філософів, культурологів, соціологів, істориків.

Марія Альчук, Михайло Бойченко, Святослав Вишинський та інші. За редакцією доктора філософських наук, професора Володимира Мельника

Наука і цінності людського буття

Ціна на Форумі видавців 96.00

Презентовану колективну монографію виконано в межах кафедральної теми «Становлення нової соціокультурної реальності в Україні». Вона охоплює актуальну для українського контексту тематику: визначальні тенденції в осмисленні феномену науки, взаємин людини і науки, виявлення сутнісних рис нового типу пізнання тощо.

Для філософів, культурологів, антропологів, психологів, а також для усіх, хто цікавиться актуальними проблемами відносин людини і науки, людини і суспільства та основними тенденціями гуманітарних студій.

 


comments powered by Disqus
До форуму залишилось

Новини

Всі новини

Схожі новини

Всі новини
X